Bát nắp, bát thờ men mầu

Bát nắp, bát thờ men mầu

Bát nắp, bát thờ men mầu