Cốc đựng phật thủ

Cốc đựng phật thủ

Côc đựng phật Thủ gốm sứ Bát Tràng cao cấp, sản phẩm vẽ tay và đắp nổi 100% hàng nghệ nhân, cốc đựng phật thủ, đồ thờ tâm linh gốm sứ Bát Tràng cao cấp