Đũa thờ, Kỷ cắm đũa men mầu

Đũa thờ, Kỷ cắm đũa men mầu